Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

19:39

February 03 2019

ohhh
20:31
3234 ca6c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
ohhh
20:31
3222 79f8
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
ohhh
20:31
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
ohhh
20:30
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
ohhh
20:30
2980 4714 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
ohhh
20:29
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
ohhh
20:28
ohhh
20:28
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:28
3132 0d25 500
Reposted fromjanka89 janka89 viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:27
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:27
1097 6d8e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:27
3656 8473
Reposted fromdelain delain viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:27
4243 652e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:25
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viabezwladnie bezwladnie
ohhh
20:25
3097 edf0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
ohhh
20:24
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
ohhh
20:23
"Liczby pierwsze dzielą się tylko przez 1 i przez siebie. Stoją na swoich miejscach w nieskończonym szeregu liczb naturalnych, ściśnięte, jak wszystkie, między dwiema innymi liczbami, ale mają w sobie coś, co różni je od innych. To liczby podejrzliwe i samotne. "
"Dowiedział się, że wśród liczb pierwszych niektóre są jeszcze bardziej szczególne. Matematycy nazywają je liczbami pierwszymi bliźniaczymi. Są to pary liczb pierwszych które ze sobą sąsiadują albo raczej prawie sąsiadują, bo między nimi stoi zawsze liczba parzysta, która nie pozwala im się stykać naprawdę. (...)
Mattia uważał, że Alice i on są takimi właśnie bliźniaczymi liczbami pierwszymi, samotnymi i zagubionymi, bliskimi sobie, ale nie na tyle, by naprawdę się zetknąć."
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted fromwiolus wiolus viadotkliwie dotkliwie

November 01 2018

22:11
6512 1b3d 500
ohhh
21:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl