Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ohhh
09:44
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viabakatson bakatson
ohhh
09:44
BOLIBLOG
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viastrzepy strzepy
09:43
ohhh
09:43
8776 c743
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viastrzepy strzepy
09:43
9892 40f9

The worst trade deal ever.

Reposted frommyry myry viastrzepy strzepy
ohhh
09:41
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
09:41
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
ohhh
09:41
7644 c9eb
ohhh
09:40
Reposted frombluuu bluuu viaxannabelle xannabelle
ohhh
09:40
ohhh
09:40
2092 cc91
ohhh
09:40
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSmerfMaruda SmerfMaruda
09:39
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viastrzepy strzepy
ohhh
09:38
6295 6a7e
ohhh
09:38
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viabezwladnie bezwladnie
ohhh
09:37
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viabezwladnie bezwladnie
ohhh
09:37
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viacorazblizej corazblizej
ohhh
09:37
ohhh
09:37
5975 aef1 500
ohhh
09:35
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl