Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ohhh
09:38
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viabezwladnie bezwladnie
ohhh
09:37
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viabezwladnie bezwladnie
ohhh
09:37
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viacorazblizej corazblizej
ohhh
09:37
ohhh
09:37
5975 aef1 500
ohhh
09:35
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
09:35
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viacorazblizej corazblizej
ohhh
09:35
ohhh
09:34
8337 6c00
Reposted fromretaliate retaliate viastrzepy strzepy
ohhh
09:32
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viastrzepy strzepy
09:32
ohhh
09:31
7606 e82a
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viastrzepy strzepy
ohhh
09:31


Reposted fromhogwarts hogwarts viastrzepy strzepy
ohhh
09:27
1813 10bd 500
Reposted frommuszynka muszynka viastrzepy strzepy

March 22 2017

ohhh
17:39
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viabezwladnie bezwladnie
17:37
9312 ac9b
Reposted frommidnightfox midnightfox viastrzepy strzepy
ohhh
10:04
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viastrzepy strzepy
ohhh
09:38
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaJakisproblem Jakisproblem
ohhh
08:37
1124 37c8
Cracow, Poland.
Reposted frombialasmierc bialasmierc viakoloryzacja koloryzacja

March 21 2017

ohhh
08:37
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl